Masters at MultiMedia Education!
 • Certified
 • Certified
 • Certified
 • Certified
 • Certified

Ontvang tot € 1000,- opleidingsbudget via STAP!

Privacybeleid

College of MultiMedia (CMM) respecteert jouw privacy en jouw persoonsgegevens volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG vanaf 2018).

Wie zijn wij
College of MultiMedia (CMM)
gevestigd aan Egelenburg 150 – 152
1081 GK Amsterdam
020-4623939
info@cmm.nl

In deze Privacyverklaring informeren we je over de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan en wat je rechten zijn.

Heb je vragen over ons privacybeleid, neem dan contact op met Diana Korthof.

Soorten persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

Van medewerkers:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, en eventuele andere contactgegevens (bijvoorbeeld wie te bereiken in geval van nood);
 • Geboortedatum, Geboorteplaats, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht;
 • Pasfoto;
 • Nationaliteit, ID bewijs;
 • Werkvergunning, VAR;
 • Bankrekeningnummer;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
 • Referenties en getuigschriften;
 • Overige gegevens die je aan ons verstrekt.

Van studenten en cursisten:  

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, en eventuele andere contactgegevens (bijvoorbeeld wie te bereiken in geval van nood);
 • Geboortedatum, Geboorteplaats, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht;
 • Pasfoto;
 • Opleidingsgegevens en voortgangsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Nummer ID-bewijs.

Van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres en telefoonnummer;
 • Functietitel;
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Wet op de Identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter etc.).

Doeleinden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

1. Van medewerkers:

 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor een opdracht;
 • Het opstellen van de arbeidsovereenkomst en deze na te komen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief;
 • Wet- en regelgeving na te kunnen komen.

2. Van studenten en cursisten:

Persoonsgegevens van de studenten en cursisten worden door ons verwerkt voor de uitvoering van de dienstverlening op het moment dat je jouw gegevens invult op onze website of op een andere wijze aan ons verstrekt.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Te bepalen of je geslaagd bent voor een opleiding;
 • Je aan te melden voor een training of opleiding;
 • Een certificaat of diploma te kunnen printen.

3. Van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties:

Persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties kunnen door ons worden gebruikt:

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • Om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief;
 • Om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Voor andere doeleinden wordt expliciet vooraf toestemming gevraagd.

Rechten van betrokkenen
Als eigenaar van jouw persoonsgegevens heb je volgens de privacywetgeving bepaalde rechten.

De rechten van betrokkenen zijn:

 • Recht op inzage: je kunt een verzoek aan de FG richten om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en beheren.
 • Recht op correctie: indien wij je persoonsgegevens foutief gebruiken, kun vragen om correctie.
 • Recht om ‘vergeten te worden’: je kunt een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit de bestanden van CMM. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet).
 • Recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie.

Verzoeken kun je richten aan onze Functionaris Gegevensbescherming (FG, via het mailadres: info@cmm.nl

Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van CMM optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij CMM daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.

CMM draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Wij dragen ervoor zorg dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

CMM draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Gemeenschap worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

Procedure melden datalekken
Indien je van mening bent dat er persoonsgegevens van cursisten of medewerkers van CMM voor onbevoegden toegankelijk zijn of je hiervan een vermoeden hebt vragen wij je dit direct te melden via het algemene nummer van CMM. De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP treedt dan in werking.

Cameratoezicht
CMM beschermt je veiligheid en eigendommen onder andere via cameratoezicht in de gebouwen. Als beelden van deze camera’s worden opgeslagen dan worden deze automatisch binnen 24 uur vernietigd.

Cookies
CMM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. CMM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Bewaartermijnen
CMM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op onze zakelijke behoeften en wettelijke vereisten. We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en alle andere toegestane, daaraan verwante doeleinden. We bewaren bijvoorbeeld bepaalde transactiegegevens en correspondentie totdat de verjaringstermijn voor vorderingen die voortvloeien uit de transactie is verstreken of om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten die gelden voor dergelijke gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CMM (College of MultiMedia) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cmm.nl

Bewustwording
CMM werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de medewerkers en cursisten over het veilig werken met persoonsgegevens.

Wijzigingen
CMM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen, opmerkingen of klachten
CMM stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Je kunt ons altijd bereiken via ons mailadres: info@cmm.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website.

Privacyverklaring CMM
Januari 2021

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te maken.